Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

3.5 Litteratur, bibliotek og arkiv

Feltet for litteratur, bibliotek og arkiv inkluderer både aktører og institusjoner, arrangører og festivaler, forfattere, journalister, oversettere og redaktører. Stavanger har et av landets beste og mest moderne bibliotek, flere veletablerte, nasjonalt anerkjente arenaer for litteratur og et av Norges mest moderne og sikreste arkivbygg.  Stavanger har imidlertid ikke en bransjestruktur i form av store forlag, og det er ingen utdannelsesløp innen litteratur.

Det litterære feltet har vært i utvikling de siste årene ved at den tradisjonelle, individuelle boklesingen opprettholdes, samtidig som det har vært stor vekst i arrangement som skaper fellesopplevelser rundt forfatterskap og litteratur. Flere arrangører og økende besøkstall på arrangement og litteraturfestivaler viser at det er stor interesse for forfattermøter, debatter og andre folkeopplysende arrangement om aktuelle tema.

Arenaer for litteratur og debatt i Stavanger
Arenaer for litteratur og debatt i Stavanger
Arkivenes hus
Bokhuset
Kiellandsenter
Kåkå kverulantkatedralen/Sting nere
Sølvberget bibliotek og kulturhus 
Festivaler og konferanser
Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet
Kåkånomics
Nordisk barnebokkonferanse
Schizofrenidagene
Stavanger sakprosafestival
Tabell 3.5 Arenaer for litteratur og debatt i Stavanger
Last ned tabelldata (Excel)

3.5.1 Forfattere og litteraturmiljø

Stavangers forfattermiljø

Stavangers forfattermiljø består av forfattere, journalister og andre som skriver både skjønnlitteratur og sakprosa, tegneserier og grafiske romaner. Sjelden har så mange forfattere fra regionen fått nominasjoner og priser, og høstet gode kritikker innen flere sjangre. Rogaland forfatterlag samler skjønnlitterære forfattere i regionen, og har over 20 medlemmer med bosted Stavanger.

Mye av produksjonen innen litteraturfeltet er lite synlig, men tidkrevende. Stavanger kommune vil i samarbeid med aktørene vurdere hvordan forholdene kan legges til rette for gode produksjonsvilkår, relevante støtteordninger, tilgang til arbeidsplasser og formidling. Med etableringen av Kiellandsenter på Sølvberget har forfattere fått et tilbud om gratis leie av kontorplasser, og Kiellandsenteret kan bli en møteplass for forfattere og andre som arbeider med tekst, kritikk og annet redaksjonelt arbeid.

Mange forfattere arbeider både med teater og film i form av dramatikk og manusutvikling. Flere møteplasser på tvers av kunstfeltene kan øke kompetansen, dyrke fram nye talenter og samle miljøene.

Ved Universitetet i Stavanger er det Lesesenteret og Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora som ivaretar viktige fagområder innen litteratur, språk og andre humanistiske fag. Universitetet tilbyr også bachelor i journalistikk, og det er sterkt fagmiljø knyttet til journalistikk og dokumentarproduksjon ved Institutt for medie- og samfunnsfag.

I mangelen på en skriveskole i Stavanger er det avgjørende med et aktivt litteraturmiljø som er attraktivt å vende tilbake til. Stavanger kommune vil i samarbeid med feltet kartlegge behov tiltak for utvikling av litteraturmiljøet og hvordan unge talentfulle skribenter kan ivaretas. Dette er mer omtalt i 4.3.5 Talentutvikling innen visuell kunst og litteratur.

Nye stipend og støtteordninger for nynorsk og tidsskrift

I 2020 blir Stavanger en språknøytral kommune, og nynorskkommunen Finnøy er en del av Stavanger. Stavanger har flere forfattere og skribenter som skriver på nynorsk. Stavanger kommune vil ivareta den nynorske skriftkulturen ved å utvide stipendordningen til å inkludere et stipend for nynorsk litteratur og skrift.

Kommunens kulturstipend skal økes for å inkludere kunst- og kulturkritikk, og det skal etableres en støtteordning for tidsskrift og kunst- og kulturkritikk. Dette er mer omtalt i 4.1.2 Kulturens kraft – møteplasser og fellesskap.

3.5.2 Litteratur som opplevelse

Kåkå og Bokhuset

Nye aktører har etablert seg som arrangører av litteraturarrangement og har bidratt til flere scener og mer aktivitet. Et større mangfold innen scener og arrangører er med på å ivareta ulike interesser og gi forfattere flere formidlingsarenaer.

I 2014 åpnet KÅKÅ kverulantkatedralen, et frittstående kafébasert debatt- og litteraturhus. Kåkå har etablert seg som en viktig arena for debatt og samtale om samfunnsaktuelle tema av både lokal, nasjonal og internasjonal karakter.

Bokhuset, som eies av Stiftelsen Psykopp og Hertervig Forlag, etablerte seg i 2016. Her er det bokhandel for lokale forlag, scene for litteraturarrangement, og kontorfellesskap for kulturarbeidere. Flere lokale forfattere er tilknyttet lokale forlag, og med Bokhuset fått Stavanger et samlingssted for både boksalg og boklanseringer.  Dette er også omtalt i 4.4 Bransjeutvikling.

Kiellandsenteret

Kiellandsenteret etableres som en del av Sølvberget bibliotek og kulturhus, og aktiviteten skal bestå av utstillinger, formidlingsareal og arrangement. Senteret åpner i februar 2019, og skal aktualisere Alexander L. Kiellands forfatterskap og formidle Stavangerregionens litteratur både i et historisk og samtidig perspektiv. Med Kiellandsenteret får Stavanger en møteplass for litteratur, lesing og skriving for både amatører og profesjonelle.

Festivaler og konferanser

Flere litteraturfestivaler- og konferanser av nasjonal og nordisk karakter arrangeres i Stavanger og er samlingspunkt for litteratur- og forlagsbransjen. Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet har befestet seg som en av landets største og viktigste litteraturfestivaler. Stavanger sakprosafestival arrangeres av Kåkå og Sølvberget i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Nordisk barnebokkonferanse samler den nordiske bransjen innen barne- og ungdomslitteratur og arrangeres annet hvert år av Sølvberget.

I tillegg arrangeres det konferanser og festivaler der litteratur, foredrag, samtaler og opplysning står sentralt, og der det samarbeides bredt på tvers av aktører og institusjoner i kunst- og kulturlivet. Shizofrenidagene arrangeres årlig av Stiftelsen PsykOpp og Stavanger universitetssykehus. Økonomifestivalen Kåkånomics ble arrangert av Kåkå for første gang i 2017. Kåkånomics er et nytt tilskudd innen Stavangers festivalbransje, og har etablert seg som et nordisk samlingspunkt for arrangement om økonomi og samfunnsaktuelle tema.

3.5.3 Bibliotek og arkiv

Sølvberget bibliotek og kulturhus

Sølvberget bibliotek og kulturhus

Sølvberget er et kommunalt foretak som huser:

  • Friby Stavanger
  • ICORN – International cities of refuge network
  • Internasjonalt Kulturnettverk
  • Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet
  • Kiellandsenter
  • Nordisk barnebokkonferanse
  • Skolebiblioteksentralen
  • Stavanger bibliotek, inkludert avd. Madla og bibliotektilbud i Stavanger fengsel
  • Sølvberget galleri

Sølvbergets 1.-4. etasje er renovert og bygget om de siste årene gjennom prosjektet Nye Sølvberget. Sølvbergets virksomhet er nå fordelt på fire etasjer. Kiellandsenter skal etableres som en del av Sølvberget KF og åpner i 2019.

Stavanger bibliotek og kulturhus skal som folkebibliotek fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Med et særskilt ansvar for barn og unge driver de flere viktige tiltak innen lesestimulering, opplysning og formidling for barnehager, grunnskolen og videregående skole. Sølvberget gir alle innbyggerne gratis tilgang til kulturopplevelser, både gjennom å stille bøker og medier til fri disposisjon, og gjennom et bredt programtilbud.

Norske folkebibliotek har blitt stadig mer moderne, og Sølvberget har tatt en aktiv rolle som folkeopplyser gjennom formidling av bøker, litteratur, kunnskap og kultur både på fysiske og digitale flater. Sølvberget har vært gjennom en større fornying de siste årene, og framstår nå som et moderne bibliotek, en digital kunnskapsressurs og en inkluderende møteplass. Musikkbiblioteket på Sølvberget har ansvar for Rogalyd.no der musikk som er utgitt og utgis i Rogaland samles inn og formidles digitalt og fysisk.

Sølvberget samler også et viktig internasjonalt miljø for litteratur og ytringsfrihet, og ivaretar en viktig rolle som en gratis og tilgjengelig møteplass for alle innbyggerne. Dette er også omtalt under 4.1.1 Ytringsfrihet og internasjonale samarbeid og 4.2 Kultur hele livet.

Internasjonalt kulturnettverk (IKN) har som mål at Stavanger skal videreutvikles som en inkluderende by for alle, på tvers av kulturelle, etniske og sosiale skiller. Nærmere 90 internasjonale organisasjoner i Stavanger er tilknyttet IKN på Sølvberget. Arbeidet i de internasjonale organisasjonene er basert på frivillighet, og i 35 år har de arrangert Internasjonal kulturkafé. Organisasjonene er viktige bidragsytere til store fellesarrangement som Barnas verdensdag og Internasjonal 17. mai-feiring i Bjergsted.

Det internasjonale kulturlivet i Stavanger har særlig to utfordringer. Den ene gjelder det manglende mangfoldet i ledelse, administrasjon, markedsføring og styrerepresentasjon i institusjoner. Den andre gjelder hvordan Stavanger bedre kan dra nytte av den internasjonale ressursen bestående av artister, kunstnere og formidlere med utdannelse og virke fra et annet land. Stavanger kommune vil følge opp disse utfordringene i samarbeid med aktører og institusjoner.

Regjeringens nye kulturmelding, Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida, framhever at kulturlivet må oppleves som relevant og være representativt for hele befolkningen. Stavanger kommune vil følge opp kulturmeldingens signaler om relevans og representativitet i kulturlivet i samarbeid med relevante aktører.

Med etableringen av Kiellandsenter på Sølvberget har forfattere fått et tilbud om gratis leie av kontorplasser, og Kiellandsenteret kan bli en møteplass for forfattere og andre som arbeider med tekst, kritikk og annet redaksjonelt arbeid.

Stavanger har sterke tradisjoner i arbeidet for ytringsfrihet, både som friby for forfulgte kunstnere og som vertsby for ICORN – The International Cities of Refuge Network. ICORN arbeider for å beskytte og promotere forfulgte kunstnere over hele verden, og har hatt hovedkontor i Stavanger siden 2006. I 2019 er Norge gjesteland under den internasjonale bokmessen i Frankfurt, og her vil ICORN være en av del av Norges bidrag sammen med Stavanger kommune.

Sammen med en av landets største litteraturfestivaler, Kapittel – Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, har dette gitt Stavanger et betydningsfullt renommé nasjonalt og internasjonalt som forkjemper for ytringsfriheten.

I 2019 ferdigstilles Kiellandsenteret på Sølvberget. Kiellandsenteret skal videreføre arven etter samfunnskritikeren Alexander L. Kielland ved å aktualisere tema som ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap. Kiellandsenteret etableres som en del av Sølvberget bibliotek og kulturhus, og aktiviteten skal bestå av utstillinger, formidlingsareal og arrangement. Senteret åpner i februar 2019, og skal aktualisere Alexander L. Kiellands forfatterskap og formidle Stavangerregionens litteratur både i et historisk og samtidig perspektiv. Med Kiellandsenteret får Stavanger en møteplass for litteratur, lesing og skriving for både amatører og profesjonell.

Arkivenes Hus og Norsk Lydinstitutt

Arkivenes Hus åpnet på Ullandhaug i 2017 og er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger byarkiv, Statsarkivet i Stavanger, Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) og Misjons- og diakoniarkivet (VID). Arkivenes hus er et av Norges mest moderne og sikreste arkivbygg med viktig historisk kildemateriale fra hele Rogaland. Med Arkivenes Hus åpner det seg nye tilbud til innbyggerne, både gjennom formidling og aktiviteter.

Stavanger byarkiv har eksistert siden 1967, og har ansvar for alle kommunens arkiver og for rettighetsdokumentasjonen til innbyggerne. Byarkivet samarbeider med museer, bibliotek og lokale historielag og foreninger når det gjelder å ta vare på og formidle lokalhistorisk materiale, og vil ha en viktig rolle i formidlingen av Stavangers historie fram mot byjubileet i 2025. 

Norsk Lydinstitutt forvalter den historiske Dørumsgaard-samlingen innenfor klassisk musikk med nærmere 200 000 enheter. Norsk Lydinstitutt har et stort etterslep når det gjelder digitalisering av sitt materiale.

3.5.4 Videre utvikling av feltet

Videre utvikling av Stavanger kulturhus

Sølvberget har stadig mer tatt i bruk enkelte kinosaler til litteraturarrangement, foredrag og debatter på grunn av stor publikumsoppslutning og manglende kapasitet på egne arenaer. Det har synliggjort at det er behov for en større arena tilpasset denne typen arrangement, og der kinosaler kan egne seg til sambruk.

Stavanger kommune bør i planperioden revidere Sølvberget KF sin eierstrategi med tanke på et aktivt eierskap, god dialog og sørge for at Sølvberget utvikler seg videre i tråd med kommunens intensjoner.

Nytt biblioteksystem i Stavanger kommune og utvikling av kommunens bibliotektilbud

I 2018-2019 innføres nytt biblioteksystem for Stavanger kommune der skolebibliotekene er inkludert. Det nye biblioteksystemet vil gi lånerne et mer brukervennlig og effektivt system. Den fysiske og digitale samlingen blir forent, og det vil gi nye muligheter særlig for skolene.

Stavanger kommune vil i samarbeid med Sølvberget følge opp dette arbeidet. Teknologi og digitalisering gir også flere muligheter for formidling som er omtalt i 4.5.1 Digitale arenaer, formidling og smart kunst.

Det er ventet en ny nasjonal bibliotekstrategi for 2020-2023. Stavanger kommune vil i samarbeid med Sølvberget bibliotek og kulturhus følge opp denne og vurdere nye tiltak. Stavanger kommune arbeider også med bibliotektilbudet til innbyggerne og bibliotekstrukturen i kommunen i forbindelse med kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy i 2020.

Utfordringer for digitalisering av litteratur og musikkfiler

Digitaliseringen av den litterære kulturarven gjør at mange flere har tilgang til den, for eksempel Bokhylla.no som gjør det mulig å gratis lese alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000. Nasjonale avtaler er viktige for at den digitale boksamlingen både innen e-bøker og lydbøker blir mer tilgjengelig for publikum.

Moderne strømmeløsninger gir raskt tilgang til musikk, men store deler av musikkarven finnes fremdeles bare i fysiske format. Musikkbiblioteket og Lydinstituttet har store samlinger med fysiske plater og digitale musikkfiler som i liten grad er tilgjengelige for publikum fordi stadig færre har CD-spillere og platespillere. Målet må være at samlingene i mye større grad kan benyttes av publikum.

For regionen som helhet er det nødvendig med en bedre ressursutnyttelse av formidlingen av musikkarven, både den regionale og den klassiske. Stavanger kommune vil ta initiativ for å se på hvordan det kan utvikles en bedre samarbeidsløsning mellom Norsk Lydinstitutt, Musikkbiblioteket på Sølvberget, Arkivenes hus og Nasjonalbiblioteket.