Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

Forord

Forord

Sammen skaper vi en levende kulturby

Stavanger kommune ønsker at kunst og kultur skal oppleves viktig, relevant og tilgjengelig for alle. Kunst og kultur skal opplyse og skape fellesskap. Regjeringens forslag til ny kulturmelding framhever at kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft. Institusjoner og aktører i kunst- og kulturfeltene er del av den bærende infrastrukturen i vårt demokrati, på linje med prinsipper som personvern, rettssikkerhet og ytringsfrihet.

Stavanger 2025

Kulturplanens planperiode strekker seg til Stavangers 900-års jubileum. I 1125 ble Stavanger bispedømme og Stavanger domkirke opprettet, og med det startet fortellingen om Stavanger som by. Begrepet Stavanger 2025 rammer inn byjubileet i 2025 og en rekke andre jubileer og markeringer de kommende årene.

Stavangers grenser er i endring. Fra 2020 vil vi være en større kulturkommune sammen med Finnøy og Rennesøy, og dette beriker kommunens kunst- og kulturliv. Stavanger 2025 er også en måte å etablere identitet innenfor nye kommunegrenser. Fram mot disse historiske markeringene vil det ligge en stor verdi i å øke innbyggernes kunnskap om både vår nære og fjerne historie.

Akropolis-visjonen  

I denne planen løftes arbeidet med å fornye Akropolis-høyden i Stavanger. Både Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger trenger å modernisere sine historiske bygninger. Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger, og en utvikling av bygningene på Akropolis som et kulturelt og kunstnerisk tyngdepunkt vil gi et verdifullt tilskudd til det moderne og urbane Stavanger.

Planen legger opp til at regionen utformer innhold og retning for hvordan Eckhoff-byggene kan utvikles og fornyes. Akropolis-visjonen skal gi svar på hvordan den historiske høyden kan bevares, og hvordan de to kulturinstitusjonene kan videreutvikle seg og styrke sine oppdrag.

Å leve av kunst og kultur

Gjennom en tydeligere kunstnerpolitikk ønsker kommunen å bidra til at Stavanger skal være en attraktiv by for kunstnere og kulturarbeidere. Byggingen av Tou og Bjergsted var pilarer i den forrige kulturplanen. Nå er byggene nær ferdigstilt og tatt i bruk, og det åpner seg nye muligheter for kunstnerisk og kulturell praksis og produksjon. Dette legger kulturplanen til rette for, og innebærer både talentutvikling og bransjeutvikling.

Kulturkommunen Stavanger

Kulturplanen viser bredden i kulturkommunen Stavanger, og mange institusjoner og aktører bidrar til å skape en levende kulturby. Kommunen er en aktør blant mange samarbeidspartnere i et større nettverk. I kulturplanen kommer dette til uttrykk ved at kommunen definerer sin rolle som tilrettelegger. Samtidig peker planen på at kommunen skal ta en mer aktiv rolle gjennom et tydeligere eierskap. Det skal gi muligheter til økt samarbeid også med nye aktører.

Gjennomføringen av framtidig kulturambisjoner vil kunne kreve betydelige investeringer, og er ikke noe kommunen kan gjøre alene. Offentlige finanser vil være under press årene framover på grunn av høye offentlige utgifter kombinert med reduserte inntekter. Kommunen vil legge vekt på samarbeid med offentlige og private aktører for å få til en koordinert gjennomføring av tiltak.

Kulturplanen har blitt til gjennom dialog og innspill fra en rekke aktører og institusjoner i regionen.

Rådmannen takker alle som har bidratt i arbeidet med planen!

 

Per Kristian Vareide
rådmann

Herbjørn Tjeltveit
direktør innbygger- og samfunnskontakt

Arnfinn Bjerkestrand
kultursjef

Marita Aksnes
prosjektleder

 

Stavanger, januar 2019

 

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 ble vedtatt av Stavanger bystyre 27.05.2019.