Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

2 Visjon, hovedmål og perspektiv

2 Visjon, hovedmål og perspektiv

Hovedmål 1: Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer.

Innbyggerne i Stavanger er deltakere, utøvere, skapere og mottakere av kunst og kultur. Stavanger kommune skal i samarbeid med institusjoner, aktører og det frivillige kulturlivet legge til rette for møteplasser og opplevelser slik at alle innbyggere kan delta i kulturbyen, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, sosial bakgrunn og funksjonsevne.

Hovedmål 2: Aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.


Aktører og institusjoner favner hele bredden fra enkeltkunstnere til større regionale kulturinstitusjoner. Stavanger kommune har ulikt ansvar overfor disse. Forutsigbare vilkår skal sikres gjennom økonomiske tilskuddsordninger, deltakelse i nettverk og samarbeid, og tilstrekkelige fysiske rammer for arbeidsforhold, produksjon og visning.

Hovedmål 3: Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger.

Kunst og kultur gir kunnskap, kompetanse og innovasjon som er viktig for regionhovedstaden Stavanger. Kunst og kultur gir arbeidsplasser og bidrar til samfunnsutviklingen. Et kunst- og kulturtilbud som gir estetiske opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet, er avgjørende for at Stavanger er en attraktiv by og et foretrukket valg for regionens innbyggere, studenter, tilflyttere og turister.

Visjon for kulturbyen Stavanger 2018-2025:

Sammen skaper vi en levende kulturby

Seks perspektiv tar opp i seg framtidens utfordringer, og peker ut retningen for Stavangers kulturpolitikk i perioden 2018-2025.

De seks perspektivene er:

Den opplyste byen – ytringsfrihet og demokrati: Stavanger kommune skal ha gode møteplasser for deltakelse og offentlig debatt.

Kultur hele livet: Kommunen skal styrke kvaliteten i sitt kulturtilbud, og gi alle muligheten til å oppleve kultur gjennom hele livsløpet.

Utvikling av framtidens talenter: Stavanger kommune skal etablere flere nettverk og samarbeid som kan styrke strukturer for framtidens talenter.

Bransjeutvikling: Kommunen skal legge til rette for utvikling av sterkere bransjer som kan bidra til næringsutvikling i regionen.

Ny teknologi i møte med kunst og kultur: Stavanger kommune skal være framtidsrettet i møte med mulighetene ny teknologi kan gi for kunst og kultur.

Den attraktive kulturbyen: Stavanger kommune skal styrke sitt omdømme som attraktiv kulturby.

Tre prioriterte områder mot 2025

Stavanger 2025

Stavanger står foran en rekke større markeringer og jubileer de kommende årene. Høydepunktet er i 2025 når Stavanger by, Stavanger domkirke og Stavanger bispedømme feirer 900 år og Stavanger domkirke er ferdig renovert. Jubileumsåret 2025 vil løfte fram vår felles historie og kulturarv.

I 2025 er det også 200 år siden emigrantskipet Restauration dro fra Stavanger. Andre kommuner i fylket, Rogaland fylkeskommune og en rekke aktører og institusjoner vil bli involvert i arbeidet med de mange jubileene.

Et jubileum er en mulighet til å vise fram det vi er stolte av. Stavanger 2025 blir en felles milepæl for kommunen, aktører og institusjoner, frivillig sektor, innbyggere, næringsliv og akademia som motiverer til samhandling i årene framover.

I 2020 blir Stavanger, Finnøy og Rennesøy én kommune. Sammenslåingen og arbeidet mot 900-årsjubileene er gode anledninger til å skape samhold i den nye kommunen og bygge felleskap og forståelse på tvers av tidligere kommunegrenser. Finnøy og Rennesøy involveres i planleggingsarbeidet som del av Stavanger kommune.

Arbeidet med Stavanger 2025 vil blant annet innebære å:

Akropolis-visjonen

Akropolis-visjonen er en nyskapende og visjonær satsing fram mot Stavanger 2025 og de kommende årene, og tar opp i seg den kraften og betydningen de kulturhistoriske bygningene representerer.

Akropolis-visjonen innebærer en re-etablering gjennom nytenkende bevaring og utvikling av to av Stavangers eldste kulturbygninger og -institusjoner, Rogaland Teater og Museum Stavanger.

I dag representerer Akropolis-høyden en møteplass for innbyggerne der de kan oppleve kunst og kultur av høy kvalitet, med verdi både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger, og en utvikling av bygningene på Akropolis som et kulturelt og kunstnerisk tyngdepunkt vil gi et verdifullt tilskudd til det moderne og urbane Stavanger.

Arbeidet med Akropolis-visjonen vil blant annet innebære å:

  • følge opp mulighetsstudien som gjennomføres i 2019, og være pådriver for Akropolis-visjonen i samarbeid med Rogaland Teater, MUST – Museum Stavanger og Rogaland fylkeskommune.
  • ivareta kulturinstitusjonenes samfunnsoppdrag gjennom nytenkende bevaring og utvikling av dagens historiske bygninger.

Å leve av kunst og kultur

For å gjøre Stavanger til et foretrukket valg der det er mulig å leve av kunst og kultur må kommunen ha en tydeligere kunstnerpolitikk. Det innebærer å styrke strukturene både for talentutvikling og bransjeutvikling.

Realiseringen av Bjergsted og Tou har gitt Stavanger en infrastruktur i internasjonal klasse som byr på grenseoverskridende muligheter både kunstnerisk, akademisk og kommersielt. Dette er eksempler på arenaer der det legges til rette for møteplasser for det profesjonelle og det frivillige kulturlivet.

Stavangers samlede kompetanse av aktører og institusjoner gir unike og nyskapende kunstneriske og kulturelle miljø i kontinuerlig utvikling. Stavanger kommune er en regional motor, og har en rolle som tilrettelegger både lokalt og regionalt i samarbeid med andre kommuner og Rogaland fylkeskommune.

Arbeidet med å leve av kunst og kultur vil blant annet innebære å:

  • legge til rette for økt samarbeid og flere møteplasser på tvers av kunst- og kulturfeltene.
  • følge opp ny kunstnermelding og utvikle en tydeligere kunstnerpolitikk.
  • følge opp den videre utbyggingen og utviklingen av Tou som regionalt og nasjonalt senter for produksjon og formidling av kunst og kultur.
  • utarbeide eierstrategier for de store institusjonene der kommunen er eier og deleier.