Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

6 Kulturplanens handlingsdel 2018-2025

6 Kulturplanens handlingsdel 2018-2025

Kommunedelplan for kunst- og kultur 2018-2025 viser bredden i Stavangers kulturliv gjennom beskrivelser av kunstfeltene og de utfordringer som er forventet å prege kunst- og kulturlivets utvikling fram mot 2025.

Videre beskriver planen seks overordnede perspektiv som skal ligge til grunn for kommunens innsats som pådriver og tilrettelegger for videre utvikling av kulturbyen Stavanger. De seks perspektivene tar opp i seg viktige tema som ytringsfrihet, kultur gjennom livsløpet, talentutvikling, bransjeutvikling, ny teknologi og attraktivitet.

Handlingsdelen tar utgangspunkt i planens visjon, hovedmål og de seks overordnede perspektivene, og angir hvordan planen skal følges opp i planperioden, og særlig de fire påfølgende år. Handlingsdelen skal revideres årlig i forkant av kommunens arbeid med handlings- og økonomiplan (HØP). På den måten ivaretas kommunens langsiktige målsettinger gjennom årlige prioriteringer og gjennomføring av konkrete tiltak.

Halvveis i planperioden vil det legges fram en statusrapport for kulturplanen. Den vil vise gjennomføring så langt og ev. behov for justeringer i planen som følge av nye stortingsmeldinger innen kultursektoren, regionreform og kommunesammenslåing.

Handlingsplan vedtatt i Stavanger bystyre 27.05.2019

Perspektiv 1: Den opplyste byen - demokrati og ytringsfrihetHovedmål 
Stavanger skal ha gode møteplasser for deltakelse og offentlig debatt. 1. Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer. 2. Aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.
Det vil kommunen gjøre ved å:Tidsrom
- etablere et samarbeid om forskning og formidling som kan være en nasjonal kunnskapsressurs i arbeidet for å beskytte ytringsfriheten og fremme verdier som toleranse og solidaritet.  Oppstart 2020-2022
- følge opp innføring av nytt biblioteksystem og bibliotekstruktur i nye Stavanger i dialog med Sølvberget bibliotek og kulturhus, og vurdere nye tiltak i forbindelse med ny nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. 2019-2020
- gjennomføre 250-årsjubileum i 2023 for Henrik Steffens i samarbeid med aktører, institusjoner og andre byer i Norge og Europa som del av Stavanger2025. Pågår
- lage en handlingsplan for visuell kunst i samarbeid med det visuelle feltet. 2019
- bidra til å etablere et bachelorprogram innen visuell kunst i samarbeid med Kunstskolen i Rogaland og Fakultet for utøvende kunstfag.Pågår 
- utarbeide eierstrategier for Stavanger konserthus, MUST – Museum Stavanger, Rogaland Teater og Stavanger Symfoniorkester. Arbeidet vil ses i sammenheng med oppfølging av ny kulturmelding og regionreform.Oppstart 2019-2020
- utvide stipendordningen til å inkludere kunst- og kulturkritikk, opprette stipend for nynorsk skrift og kultur, og opprette støtteordning for tidsskrift. 2019-2020
- legge til rette for å styrke formidlingen av Stavangers historie, kulturarv og kulturminner fram mot Stavanger2025 i samarbeid med aktører og institusjoner. 2019-2025
- utrede MUST – Museum Stavanger sine behov for lagerkapasitet for museale gjenstander, og følge opp ferdigstillelsen av forpakterboligen på Holmeegenes. 2019
- utvide rammene til kommunens stipendordning.2020
- utrede etablering av streaming/TV-kanal for direktesending av lokale samfunnshendelser (debatter, politiske møter i regionen, markeringer, 17. mai/folketog, idrettsarrangement, julegrantenning m.m.).2020
- gjennomføre 100-årsjubileum i 2021 for Christian Lous Lange, som har mottatt Nobels fredspris, i samarbeid med aktører, institusjoner og andre byer i Norge og Europa som del av Stavanger2025.2021
  
Perspektiv 2: Kultur hele livet Hovedmål
Stavanger kommune skal styrke kvaliteten i sitt kulturtilbud til innbyggerne, og gi alle muligheten til å oppleve kultur gjennom hele livsløpet. 1. Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer.  
Det vil kommunen gjøre ved å:Tidsrom
- innføre kriteriet om at arrangører av kulturelle arrangement som bruker kommunale lokaler og/eller mottar kommunal støtte godkjenner bruk av ledsagerbevis, og arbeide for arbeide for at kulturarrangører i Stavanger får tilgjengelighetsmerket. Hele planperioden
- sikre at universell utforming ivaretas ved nybygg og rehabilitering. Hele planperioden
- revidere strategiplan for frivillighet i Stavanger kommune i tråd med ny statlig frivillighetsmelding. Pågår
- utrede muligheten for flere kulturarrangement med rimelige billettpriser, samt gratis inngang for barn og unge under 18 år på museer. 2019-2022
- legge til rette for et kulturtilbud tilpasset sammensetningen i befolkningen. Hele planperioden
- evaluere den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken i Stavanger, Finnøy og Rennesøy. 2019
- kartlegge og evaluere kommunens kulturtilbud til barn og unge, lage kulturplan for ungdom, og utrede hvordan kulturtilbudet i barnehagene kan styrkes. Arbeidet skal være i tråd med nye statlige føringer i kommende stortingsmelding for barne- og ungdomskultur. 2019-2022
- utvide utstyrsparken på Metropolis med utstyr for amatørteater og -revy og e-sport. 2020-2022
- følge opp tiltakene som gjelder kulturtilbud til barn og unge, blant annet å øke antall friplasser i kulturskolen og evaluere og videreutvikle opplevelseskortet, jf. den nasjonale ordningen for aktivitetskort.2019-2022
- kartlegge amatørkultur og frivillig kulturliv i nye Stavanger og vurdere framtidige behov slik at alle innbyggere kan oppleve et mangfold av aktiviteter og tilbud.2019-2020
- styrke representativitet og mangfold i Stavangers kulturliv i tråd med stortingsmeldingen «Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida», og utarbeide nye tiltak i samarbeid med aktører og institusjoner. 2019-2022
- streame lokale kulturtilbud til sykehjem og aldershjem.Pågår
- det skal arbeides for å etablere en «myldringsdag» i sentrum hvor ulike kunstnere og kulturarbeidere får presentere sine arbeider. Legges opp etter mønster fra «Musikkfest. 
  
Perspektiv 3: Utvikling av framtidens talenterHovedmål:
Stavanger kommune skal etablere flere nettverk og samarbeid som kan styrke strukturer for framtidens talenter. 1. Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer. 3. Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger.
Det vil kommunen gjøre ved å: Tidsrom
- etablere nettverk for talentutvikling der institusjoner, lokale aktører og næringslivet inviteres med. 2020-2022
- samarbeide med bransjene om å utvikle flere talenter og gjøre det attraktivt å etablere seg som kunstner i regionen. Hele planperioden
- støtte arbeidet med å øke den statlige finansieringen til et profesjonelt kor i Rogaland.Pågår
- i samarbeid med Sandnes kommune arbeide for at Opera Rogaland kommer opp på linje med de øvrige regionoperaene når det gjelder statlig bidrag til finansieringen.Pågår
  
Perspektiv 4: BransjeutviklingHovedmål
Stavanger kommune skal legge til rette for utvikling av sterkere bransjer som kan bidra til næringsutvikling i regionen. 1. Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer. 3. Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger. 
Det vil Stavanger kommune gjøre ved å: Tidsrom
- støtte tiltak som bidrar til å hente flere ressurser og nasjonale midler til Stavanger-regionen. Hele planperioden 
- promotere den kreative næringen i Stavanger på nasjonale og internasjonale arenaer. Hele planperioden
- tilby støtte og rådgiving til forprosjekt og søknader til EU/EØS-ordninger.Hele planperioden
- støtte initiativ og tverrfaglige samarbeid på nettverks- og klyngenivå. Prosjekt som har fått støtte fra Kreativt Norge vil bli prioritert. Hele planperioden
- formalisere et samarbeid mellom kultur- og reiselivsnæringen og smartby-satsingen, og følge opp regjeringens strategi for kultur og reiseliv i samarbeid med Region Stavanger, andre kommuner og Rogaland fylkeskommune 2020-2022
- vurdere hvordan kommunen i større grad kan bruke kompetansen hos kulturaktører til ulike oppgaver.Hele planperioden
- løfte feltet for dans og fri scenekunst i regionen i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, de andre kommunene og relevante aktører. 2019
- revidere arrangementsstrategien for å avklare satsingsområder og spisse mål og tiltak som kan styrke festival- og arrangementsbransjen og Stavanger som attraktiv by for store arrangement og festivaler. 2019-2020
- ta initiativ til å etablere et nasjonalt kompetansesenter for musikkorps lokalisert i Bjergsted kulturpark i samarbeid med relevante aktører, og arbeide for bedre tilpassede øvingslokaler for korpsene. Frivillige organisasjoners muligheter for bruk av Konserthuset/Kuppelhallen må økes. Et konkret tiltak kan være å trappe opp subsidieringsordningen for leie. Med henvisning til korpsenes spesielle behov foran store konkurranser, må det vurderes om disse skal gis egne ordninger for bruk av Kuppelhallen.2020-2022
- evaluere kompensasjonsordningen for Stavanger konserthus.2020
- ta initiativ til å utvikle et regionalt kompetansesenter innen tradisjonelle maritime fag og bygningsvern i samarbeid med Engøyholmen kystkultursenter og andre aktører. Pågår
- støtte opp utviklingen av flere produsenter og låtskrivere, og forsterke klynge-framveksten ved Tou Lyd. 
  
Perspektiv 5: Ny teknologi i møte med kunst og kulturHovedmål
Stavanger kommune skal være framtidsrettet i møte med de mulighetene teknologi kan gi for kunst og kultur. 1. Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer. 3. Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger. 
Det vil kommunen gjøre ved å:Tidsrom
- utvikle digitale løsninger for formidling av kommunens kulturtilbud i samarbeid med smartbyen Stavanger.Oppstart 2019
- utvikle prosjektet Mitt Stavanger med informasjon om historie, kunst- og kulturopplevelser i samarbeid med smartbyen Stavanger.Pågår
- utvikle bruk av portalen Aktiv kommune slik at kommunens kulturarenaer blir lettere tilgjengelig for leietakere og publikum. Pågår
- tilpasse støtteordninger for de mulighetene som ny teknologi gir for kunstnerisk utviklingsarbeid, og bidra med kompetanse til prosjekter der teknologi, kunst og kultur møtes. Oppstart 2019
- understøtte miljø som eksperimenterer og tar i bruk ny teknologi i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. Hele planperioden
- utvikle arbeidet med smart kunst for å utforske hvordan teknologi og innbyggerinvolvering kan gi mer kunst og kultur til innbyggerne.Pågår
- legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om smart kunst og teknologiens muligheter i samarbeid med aktører, institusjoner, akademia og andre næringer.Oppstart 2019
- digitalisere og formidle Stavanger kommunes kunstsamling til innbyggerne.2020-2022
- utvikle en samarbeidsløsning mellom Norsk Lydinstitutt, Musikkbiblioteket på Sølvberget, Arkivenes hus og Nasjonalbiblioteket slik at musikksamlingene blir mer tilgjengelige for innbyggere og aktører.2022-2025
  
Perspektiv 6: Den attraktive kulturbyenHovedmål
Stavanger kommune skal bygge opp sitt omdømme som attraktiv kulturby. 1. Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer. 2. Aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. 3. Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger. 
Det vil kommunen gjøre ved å: Tidsrom
- følge opp ny statlig kunstnermelding, og vurdere nye tiltak for å utvikle en tydeligere kunstnerpolitikk.2019-2022
- evaluere residensordningen, og evaluere stipend- og støtteordninger i henhold til kulturplanens seks perspektiv. Oppstart 2019
- utarbeide forvaltningsstrategi for kommunens bygg i Bjergsted kulturpark. 2019-2022
- følge opp den videre utbyggingen og utviklingen av Tou Scene (byggetrinn 2 og 3) som regionalt og nasjonalt senter for produksjon og formidling av kunst og kultur. Pågår
- følge opp mulighetsstudien for Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger om samlokalisering og utvikling av Akropolis-visjonen, og ivareta kulturinstitusjonenes samfunnsoppdrag gjennom nytenkende bevaring og utvikling av dagens bygninger.2020-2025
- gjennomføre jubileum for rikssamlingen og slaget i Hafrsfjord 1150 år i 2022 i samarbeid med Sola kommune, Rogaland fylkeskommune og andre aktører i regionen. Pågår
- utarbeide forprosjekt for vikingsenter i Hafrsfjord i samarbeid med MUST – Museum Stavanger, Arkeologisk museum (UiS) og Forsvaret. Pågår
- gjennomføre jubileum for Stavanger by, Stavanger domkirke, Stavanger bispedømme og utvandringen i 2025 i samarbeid med blant annet Stavanger kirkelige fellesråd og Stavanger bispedømmeråd, aktører og institusjoner. Pågår
- ferdigstille renoveringen av Stavanger domkirke og planlegge servicebygg til Stavanger domkirke i samarbeid med Stavanger kirkelige fellesråd. 2019-2025
- igangsette arbeidet med et kunstprosjekt i anledning Stavangers byjubileum i 2025.2020-2022
- vurdere muligheten for å utvikle Bjergstedparken som en arena for kultur, fritid og rekreasjon. 2022-2025
- bidra til 200-årsmarkering for utvandringen i 2025 i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, institusjoner og aktører. Pågår
- følge opp innbyggerundersøkelse om kulturtilbud og kulturinteresse på Nord-Jæren for 2018. Pågår
- følge opp kultur og kulturforsking som del av kunnskapsbyen Stavanger i samarbeid med Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger. Pågår
- vurdere å erverve Folken og videreutvikling av Folken som studenthus i samarbeid med Folken, UiS og Studentsamskipnaden.2019-2022
- utrede muligheten for søknad til UNESCO i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og aktuelle kommuner i et kulturminnevernperspektiv. 2022-2025
- sikre at museale gjenstander ved dagens brannstasjon i Stavanger samt brannbåten Nøkk ivaretas forsvarlig. 
Tabell 6 Kulturplanens handlingsdel 2018-2025
Last ned tabelldata (Excel)