Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

3.3 Teater, dans og andre sceniske uttrykk

Det profesjonelle scenekunstfeltet i Stavanger består av regionale og lokale institusjoner, kunnskap- og kompetansesenter, kompanier, ensembler og teatergrupper. Det er også et stort miljø for produksjoner innen humor og stand up.

Stavanger kan vise til økende aktivitet og utstrakt regionalt samarbeid mellom institusjonene og aktørene i det frie scenekunstfeltet. Interessen for scenekunst har økt i takt med et mer mangfoldig tilbud, fra større og mindre teateroppsetninger til samtidsdans, ballett, opera og mer performative forestillinger.

Arenaer for teater, dans og scenekunst
Arenaer for teater, dans og scenekunst
RIMI/IMIR
Rogaland Teater
Sandnes kulturhus
Stavanger konserthus
Tou Scene
Tabell 3.3 Arenaer for teater, dans og scenekunst
Last ned tabelldata (Excel)

3.3.1 Scenekunstnere

Skuespillere fra Stavanger er å se på både regionale og nasjonale scener, men også i nasjonale og internasjonale tv- og filmproduksjoner. Rogaland Teater har 24 årsverk for profesjonelle skuespillere i sitt ensemble, og enkelte frie teatergrupper er etablert i Stavanger. Mange skuespillere arbeider frilans, og er i perioder tilknyttet aktører og institusjoner.

Dansere er tilknyttet både dansekompanier og utdanningsinstitusjoner. Det er flere dansekompanier i regionen som har spesialisert seg innen ulike typer sceniske uttrykk.

Satsingene med Regional Arena for Samtidsdans (RAS) og prøvesalen Speilet på Tou har gitt regionen et løft  innen programmering og produksjon. I tillegg kommer alle mulighetene som Bjergsted kulturpark gir for utdanning, kompetanse og produksjon. Dette har skapt et større dansemiljø som gir flere arbeidsmuligheter for profesjonelle dansere i regionen.

For å utvikle og styrke scenekunstfeltet i Stavanger og regionen trengs det vilje til å satse på ulike kunstneriske uttrykk. Som et generelt tiltak rettet mot bransjene, vil Stavanger kommune i samarbeid med aktører og institusjoner vurdere hvordan produksjonsleddet kan styrkes. Tilskuddsordninger for scenekunst skal også evalueres slik at de er i tråd med dagens behov.

Det er god rekruttering til både teater- og dansefeltet, og Stavanger må i større grad bli flinkere til å ta vare på disse talentene. Dette er beskrevet nærmere i 4.3.3 Talentutvikling innen dans og 4.3.4 Talentutvikling innen teater og film.

3.3.2 Teater, revy og stand up

Rogaland Teater

Rogaland Teater er regionens eneste institusjonsteater, med Barne- og ungdomsteateret (BUT) som en integrert del av teaterets virksomhet. Rogaland Teater gir innbyggerne et bredt teatertilbud med stadig nyskapende oppsetninger av høy kunstnerisk kvalitet, og har de siste årene hentet hjem flere nasjonale priser.

Gjennom sitt samfunnsoppdrag fremmer teateret kunstnerisk utvikling og fornyelse, samler inn, bevarer, dokumenterer og formidler kulturarv, og sørger for at norsk er et velfungerende og fullverdig språk. Teateret har verksteder for blant scenografi, kostyme, lys-, lyd- og sceneteknikk som ivaretar viktig kompetanse for produksjon av scenekunst i regionen.

Teateret har drevet virksomheten i nåværende bygg siden 1883. Teaterbygningen har vært gjennom mange byggeprosjekt, og har nå fire scener i drift. For bedre å utnytte potensialet og gi et godt publikumstilbud, er det lagt opp til repertoarteater, der flere forestillinger spilles samtidig. Likevel er ikke omleggingen tilstrekkelig for å sikre effektiv drift. Til det er bygningen for lite hensiktsmessig, og institusjonen trenger fornying. Arbeidet med nytt teaterhus for Rogaland Teater er nærmere beskrevet i 5.4.1 Akropolis-visjonen og 5.4.3 Rogaland Teater.

Revy og stand up

Humorhuset Stavangeren har gjennom 20 år vært revyscenen med et sterkt miljø for show- og revyaktivitet, og med utvikling og rekruttering i bransjen. Revy- og humorscenen lykkes med stadig nye suksessforestillinger, ikke minst med lokale produksjoner. Stand up har vært en av de største publikumsattraksjonene i Stavanger konserthus og andre større arenaer med lokale, nasjonale og internasjonale artister på scenen. Humorfestivalen og The Comedy Box samler miljøet for humor og stand up, og arrangerer årlige festivaler.

3.3.3 Dans og fri scenekunst

Regionalt dansemiljø i utvikling

Miljøet for dans har vært i stadig utvikling, og kjennetegnes av et godt regionalt samarbeid. I 2008 ble Regional Arena for Samtidsdans (RAS) etablert med base i Sandnes kulturhus, og RAS er et av fem regionale kompetansesenter for dans i Norge. RAS programmerer regional, nasjonal og internasjonal samtidsdans og er en av landets mest aktive scener innen kunstfeltet.

Stavanger konserthus har i samarbeid med RAS presentert et utfyllende danseprogram de siste årene. Med de nye salene i konserthuset får innbyggerne oppleve anerkjente internasjonale dansekompanier.

Dansekunst i Stavangerregionen (DansiS) er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Rogaland.  Hovedformålet å styrke infrastrukturen for produksjon av dans.

Den frie scenekunsten

Den frie scenekunsten er i hovedsak representert ved Tou og RIMI/IMIR SceneKunst (RISK).

Tou  ivaretar flere funksjoner innen scenekunstfeltet som visningsarena, med øvingssalen Speilet, og innen produksjon og kompetanse. Tou presenterer et tverrfaglig program, og initierer og presenterer flere nyskrevne verk innen flere sjangre. Videre er Tou en ressurs innen produksjon og bidrar med kompetanse i feltet gjennom samarbeid med aktører og institusjoner om faglig program, residensordninger, formidling og mentorprogram.

I 2017 åpnet øvingssalen Speilet på Tou, og med det har scenekunsten har fått et profesjonalisert prøvelokale. Speilet legger til rette for gode rammer slik at arbeidsmiljøet for både dansekunstnere og andre som driver innen det sceniske uttrykket, kan videreutvikles.

Det kunstnerdrevne visnings- og produksjonsstedet RIMI/IMIR startet opp i 2016 med et program som består av tverrfaglige og performative prosjekt som forestillinger, installasjoner, visninger og foredrag.

3.3.4 Videre utvikling av teater, dans og andre sceniske uttrykk

Utdanningsmuligheter og kompetansemiljø er viktig

Stavanger har utdanningsløp innen dans og drama gjennom Stavanger kulturskole, Stavanger katedralskole avd. Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag. Universitetet i Stavanger tilbyr årsstudium i drama og dansestudier på bachelornivå, og har under utredning en masterutdanning innen scenekunst for barn. De bidrar med et nasjonalt og internasjonalt fagmiljø og tilfører viktig kompetanse til regionen, og et masterstudium vil være et viktig ledd i å styrke fagmiljøet for scenekunst.

Rogaland Teater som veletablert institusjonsteater, Tou som kunst-, kunnskap- og ressurssenter, RAS som regionalt kompetansesenter for dans og Universitet i Stavanger som utdanningsinstitusjon er sentrale for kunstnerisk utvikling- og forskningsarbeid. Her samles fagmiljø og kompetanse, og det legges til rette for samarbeid, delingskultur og nettverksbygging for aktører i feltet.

Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at dette samarbeidet kan utvikle seg, slik at feltet kan stå sterkere i framtiden.

Utfordringer for dans og fri scenekunst

Regionen har flere scener for dans og fri scenekunst med både Tou, Sandnes kulturhus, Stavanger konserthus og RIMI/IMIR. Med Speilet som profesjonell prøvesal ligger forholdene til rette for å profesjonalisere det frie scenekunstfeltet. Byggetrinn 3 av Tou vil også gi flere muligheter for scenekunsten.  Stavanger kommune vil følge opp prosessen med byggetrinn 3 av Tou.

Utfordringen særlig for dansefeltet er å sikre en bredere regional finansiering som kan bidra til økt formidling av dans i regionen. Stavanger kommune vil derfor i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, de andre kommunene og relevante aktører gjøre en utredning av feltet for dans og fri scenekunst i regionen. Utredningen vil ses i sammenheng med regjeringens arbeid med en strategisk gjennomgang av scenekunstfeltet og ny kunstnermelding. Stavanger kommune vil ut fra dette arbeidet vurdere nye tiltak som kan bidra til å styrke strukturene innen dans og fri scenekunst, og sikre en bredere regional forankring.

Opera Rogaland

Opera Rogaland ble etablert i 2014 av Stavanger kommune og Sandnes kommune i samarbeid med Stavanger konserthus, Sandnes kulturhus, Stavanger Symfoniorkester og Universitetet i Stavanger. Opera Rogaland gir regionens innbyggere et operatilbud, og er også en viktig aktør for korutvikling. Stavanger kommune skal arbeide for at Opera Rogaland kommer opp på linje med de øvrige regionoperaene når det gjelder statlig bidrag til finansieringen. Dette vil være avgjørende for å kunne sette opp fullskala forestillinger i framtiden.