Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

7.7 Kommunale planer og vedtak

Kommuneplan for Stavanger – under revidering

Stavanger kommune arbeider med nytt overordnet styringsdokument: Kommuneplan for Stavanger kommune 2019-2034. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige plan for hvem, hva og hvordan Stavanger skal være i framtiden, skal kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 ta for seg hva kulturens bidrag til denne ønskede utviklingen skal være. Dette har dannet utgangspunktet for kulturplanens visjon og overordnede målsettinger.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum – under revidering

Sentrumsplanen skal peke ut hvordan sentrum i byen vår skal bli i framtiden. I høringsutkastet til den ny kommunedelplan for Stavanger sentrum heter det:
«Stavanger sentrum skal styrkes som en attraktiv regionhovedstad som er tyngdepunkt for
handel, arbeidsplasser, boliger og opplevelser.»

I tilleggshøringen til sentrumsplanen pr mars 2018 vises det til at foreslått ny utbygging på Stavanger stasjon og langs havnefronten er tilpasset og redusert.

Følgende tema fra sentrumsplanen vurderes særlig relevant for kulturplanen:
– Byrom i sentrum og de grønne hoveddragene
– Veteranbåthavn og havnefronten fra Holmen til Bekhuskaien
– Stavanger stasjon og Akropolis/museumshøyden

Stavanger universelt utformet 2029 – Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger kommune har arbeidet med universell utforming siden prinsippet ble allment kjent i Norge rundt årtusenskiftet. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 har til hensikt å bidra til en bedre samordning av kommunens arbeid med universell utforming, og prioritering av arbeidet.

Planen skal sikre et målrettet, forpliktende og forankret arbeid for å gjøre Stavanger kommune tilgjengelig for alle.

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025

For at en by skal oppleves som levende, må den blant annet ha en tydelig identitet og egenart, en historisk forankring, et interessant bygningsmiljø og tiltalende grønne områder. Formålet med Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 er å styrke Stavangers identitet som trehusby, formidle kunnskap om kulturminner og kulturmiljøer i Stavanger og gi rammer for bevaring av disse for fremtiden.

Kulturminneplanen er relevant for kulturplanen blant annet når det gjelder museenes rolle i kulturminneforvaltningen, men også frivillige lag og organisasjoner.

Det gode liv i Stavanger – Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029

Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 er et styringsverktøy i arbeidet med å fremme folkehelsen i Stavanger kommune. Kommunen vil gi innbyggerne muligheten til å leve et godt, sunt og langt liv med mål om å fremme befolkningens helse og trivsel.

Stavanger kommune skal legge til rette for gode sosiale og miljømessige levekår. Dette omfatter blant annet å legge til rette for et attraktivt kulturtilbud som kan bidra til bedre livskvalitet og bedre helse for alle innbyggerne. Konkret foreslår strategiplanen å sørge for at informasjon om kulturtilbud er lett tilgjengelig.

Barn vil være med! Inkludering av barn som lever i familier med lavinntekt i Stavanger. Tiltaksplan 2015-2018 (under revidering)

En trygg og god oppvekst med gode muligheter for vekst og utvikling for alle barn i Stavanger er et av hovedmålene i kommuneplanen. Hensikten med tiltaksplanen for inkludering av barn i familier med lavinntekt i Stavanger er å gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn.

Målet er at tiltakene i planen skal gi barna en mest mulig forutsigbar bosituasjon, anledning til å gå i barnehage og på SFO, støtte i skolearbeidet samt mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022

Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter i Bjergsted. Deler av undervisningen er lagt til skolene og bydelskulturskolene i Hundvåg, Kvernevik og Hinna. Målsettinger i Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 omfatter blant annet:

  • Læringsaktiviteter og arbeidsmåter som fremkaller undring, refleksjon og kreativitet, aktivitet og skaperglede og som bygger opp selvtillit og som skaper trygghet og tilhørighet.
  • Skolen er tilgjengelig for alle interesserte i kommunen. Kulturskolen har tilstrekkelig kapasitet og inntak av elever skjer uten bruk av opptaksprøver eller annen form for utvelgelse.
  • Alle søkere får plass innenfor et rimelig tidsrom, og skolepengene er så lave at ingen stenges ute av økonomiske grunner. Elevene tilbys opplæring tilpasset deres egne forutsetninger og interesser.
  • Kulturskolen må vektlegge både bredde og fordypning, mangfold og kvalitet.

Frivillighet i Stavanger – Strategi for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 (under revidering)

Stavanger kommune ønsker å være en støttespiller og tilrettelegger for en levende, mangfoldig og
uavhengig frivillig sektor. Frivillighet i Stavanger – Strategi for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 er en plattform for et likeverdig samarbeid, med gjensidig respekt for hverandres roller. Stavanger trenger aktive, inkluderte og engasjerte innbyggere, som er med og skaper en levende kulturby.

Frivilligheten på kulturområdet er bred, og strategiplanens mål 5 vurderes relevant for kulturplanen: Legge til rette for gode møteplasser. I tillegg er strategiplanens kapittel 4.3.7 om delmål for frivillighet innen kultur om økt kompetanse, bedre finansiering og rekruttering av frivillige relevante for kulturplanens overordnede perspektiv.

Eg e den eg e! – Handlingsplan 2017-2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold

I åpenhets-og mangfoldserklæringen heter det at Stavanger skal være en by preget av åpenhet og mangfold. Bystyret understreker at reelt mangfold betyr at innbyggerne skal føle seg trygge på at de ikke diskrimineres på grunnlag av etnisitet, religion, hudfarge, kjønn, funksjonshemming, alder eller seksuell legning. Handlingsplan 2017-2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold er et viktig styringsverktøy i dette arbeidet, og kan bidra til større åpenhet, aksept og raushet for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Handlingsplanens overordnede mål er å bidra til at homofile, lesbiske, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (lhbti) har samme livsvilkår, blir akseptert, respektert og inkludert som befolkningen for øvrig.

Strategi for likestilling og mangfold i Stavanger – 2013 – 2020

Likestilling handler om at mennesker skal ha samme muligheter, rettigheter og plikter, uavhengig av etnisitet, kjønn, funksjonsevne, religion, alder og seksuell orientering. Mangfold handler om å erkjenne og verdsette ulikheter og samtidig forstå at det kan skape utfordringer og konflikter. Dette utgjør grunnlaget for Strategi for likestilling og mangfold i Stavanger – 2013 – 2020.

Samfunnsutviklerrollen innebærer at kommunen i all sin praksis synliggjør og inkluderer alle grupper, og legger til rette for at alle får muligheten til å realisere sine valg og bruke sine ressurser. Det innebærer at kommunen driver holdningsskapende arbeid, sprer kunnskap og informasjon om demokrati og likestilling og tilrettelegger for at alle grupper får muligheten til å delta i demokratiske prosesser og i det sosiale og kulturelle fellesskapet. Stavanger er en internasjonal by og kommunen vil iverksette tiltak som kan øke innvandrernes deltakelse i samfunnslivet.

Veikart for smartbyen Stavanger

Veikart for smartbyen Stavanger angir ønsket retning for utviklingen av smartbyen, og er et rammeverk for gjennomføring av arbeidet. Flere sammenfallende faktorer utfordrer byer over hele verden til å finne smartere og mer effektive løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Det er valgt ut fem temaer som satsingsområder i Stavangers smartby-arbeid de kommende årene:

1. Helse og velferd
2. Utdanning og kunnskap
3. Energi, klima og miljø
4. Urban kunst
5. Styring og demokrati