Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

7.6 Regionale planer

Fylkeskommunene er tillagt ansvar for regional utvikling og samordning innenfor fylkene, også innenfor kultursektoren.

Regional kulturplan

Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 beskriver situasjon, utviklingstrekk og strategier for kulturlivet i fylket, med vekt på fylkeskommunen sine arbeidsområder. Planen omhandler fylkeskommunens rolle i kulturpolitikken i Rogaland, og gir føringer for hvordan Rogaland fylkeskommune skal plassere seg i forhold til lokale og statlige aktører på kulturfeltet med henblikk på strategier og prioriteringer.

Regionreform

Rogaland vil bestå som egen region i pågående reform hvor 19 fylker blir erstattet av 11 regioner fra 2020. Regionreformen omhandler også hvilke oppgaver som skal overføres fra statlige etater til fylkeskommunen. Dette vil kunne inkludere kultur der fylkeskommunene i dag har et betydelig ansvar.

Strategisk næringsplan 2018-2025

Strategisk næringsplan 2018-2025 for Stavanger-regionen har sitt utspring i Greater Stavanger og partnerkommunene. Formålet er å mobilisere regionen til felles målrettet innsats for næringsutvikling slik at Stavanger-regionen har størst konkurransekraft og verdiskapingsevne av storbyregionene i Norge.

Planen lanserer seks strategiske grep, som også har grenseflater til kulturplanens temaer. Disse er kompetanse, digitalisering, kapital, innovasjonsevne, klyngeutvikling og diversifisering, attraktivitet og bærekraft.