Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

5.4.2 MUST – Museum Stavanger

Status og utfordringer for MUST – Museum Stavanger

Kulturmeldingen 2011-2015 pekte på at Stavanger trenger et museumsløft sett i lys av MUSTs plan Et museumsløft for fremtiden – strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014-2025 og Museumsparkvisjonen.

I saksframlegget MUST – Museum Stavanger 5 år – status og utfordringar (5/16) vedtok Stavanger kommune å følge opp MUSTs utfordringer ved å konkretisere og fase inn et museumsløft i arbeidet med ny kulturplan.

De historiske byggene og anleggene har et stort etterslep både når det gjelder vedlikehold og fornyingsbehov på kort og lang sikt. Dette innebærer både rehabilitering, vedlikehold, fornying av basisutstillinger, publikumsfasiliteter og arbeidsforhold for ansatte.

MUST har i sin strategiplan prioritert følgende anlegg:

  • nybygg for Norsk grafisk museum samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum
  • fornying gjennom nybygg, vedlikehold og renovering av Stavanger museum, jf. Museumsparkvisjonen (noe arbeid er gjort med innsøkte midler)
  • rehabilitering og fornying av Stavanger maritime museum
  • rehabilitering av tak og nytt kunstmagasin for Stavanger kunstmuseum

Museumsløft og eierstrategi

Stavanger kommune ønsker å utarbeide en ny eierstrategi og inngå en mer samlet avtale med MUST – Museum Stavanger. Stavanger kommune ønsker som vertskommune å være i dialog med MUST for å finne nye løsninger som kan bedre en krevende situasjon. Det gjelder særlig utfordringer med en omfattende bygningsmasse og hvordan dette skal følges opp i kommende handlings- og økonomiplaner i planperioden.

Stavanger kommune vil i samarbeid med MUST – Museum Stavanger utrede behov for lagerkapasitet for museale gjenstander, og følge opp ferdigstillelsen av forpakterboligen på Holmeegenes.

I 2025 skal Stavanger feire sitt byjubileum, og MUST har et samfunnsansvar for forskning, forvaltning og formidling av Stavangers historie, kultur- og naturarv. Stavanger kommune vil i dialog med MUST – Museum og Rogaland fylkeskommune følge opp arbeidet med et museumsløft, og arbeidet vil ses i sammenheng med utvikling av Akropolis-visjonen.