Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

4.5.1 Digitale arenaer, formidling og smart kunst

Teknologi gir økt tilgjengelighet

Med dagens smarttelefoner er en liten datamaskin raskt tilgjengelig, og datakraften blir stadig bedre. Både utvidet virkelighet (AR) og virtuell virkelighet (VR) er fremdeles kostbar teknologi, men med økt tilgjengelighet vil det vokse fram formidlingsmuligheter vi i dag bare aner konturene av.

Teknologi gjør at langt flere kan oppleve kunst og kultur. Et kunstverk, en teateroppsetning, en konsert eller et foredrag er ikke lenger begrenset til det fysiske rommet. Streaming og podcast brukes i dag av mange aktører og institusjoner, og det øker tilgjengeligheten og gir innbyggerne flere muligheter til å ta del i kulturelle opplevelser.

Innbyggere som av ulike årsaker ikke delta fysisk, for eksempel på grunn av sykdom, alder eller funksjonshemminger, kan oppleve arrangement ved at de streames til syke- og aldershjem og andre institusjoner. Teknologi kan også brukes for å nå ut til nye målgrupper som ikke vet hvilke tilbud som finnes, eller hva tilbudene innebærer. Den geografiske avstanden er irrelevant, og byens kulturtilbud kan markedsføres også utenfor regionen.

Smart kunst

Stavanger kommune vil understøtte miljø som eksperimenterer og tar i bruk ny teknologi i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. Smart kunst er et av satsingsområdene i smartbyen Stavanger. Det gir Stavanger en særegen smartby-profil.

Smartby-prosjekt kjennetegnes av at moderne teknologi, samarbeid mellom kommuner, næringsliv, organisasjoner og akademia og innbyggerinvolvering er til stede. Stavanger kommune og Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS er i gang med å utvikle og forske på smartby-prosjekt innen kunst og kultur.

Smartbyen Stavanger


En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide.
Et smartby-prosjekt legger til grunn tre kriterier som må være til stede.
1. Teknologi: Løsningene tar i bruk moderne teknologi for å forenkle og forbedre.
2. Samarbeid: Prosjektene innebærer ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av kommuner, næringsliv, organisasjoner og akademia.
3. Innbyggerinvolvering: Prosjektene tar utgangspunkt i innbyggernes og brukernes behov, og involverer disse i utviklingen av løsninger.

I utviklingen av prosjekt vil aktører og institusjoner innen kunst- og kulturfeltene være viktige for både forskning, utprøving og innholdsproduksjon. Stavanger kommune ønsker å bruke smartbyens satsing for å utforske hvordan teknologi kan brukes for å berike øyeblikk på uventede arenaer, skape nysgjerrighet og nå ut til flere publikumsgrupper.

Barne- og ungdomskulturen endrer seg i takt med en stadig voksende teknologisk og digitalisert virkelighet der læring, sosialisering og underholdning glir over i hverandre. Barn og unge vil også ha andre forventninger til hvordan kunst- og kulturtilbud formidles og oppleves.

Prosjektet «Mitt Stavanger» er en videreutvikling av 52 hverdagsturer i regi av Stavanger Turistforening. Her utvikler smartbyen Stavanger utvalgte turer med interaksjonsenheter. Innbyggerne kan motta innhold basert på mål og interesser om den enkelte turen og får et digitalt turkort. I prosjektet skal informasjon om kunst- og kulturopplevelser og lokal historie inkluderes i samarbeid med relevante samarbeidspartnere.

Fakultet for utøvende kunstfag har en framtredende posisjon i nettbasert undervisning av kunstfag. ConductIT er et utviklingsprosjekt innen digitale dirigentstudier som er tildelt 3-årige midler fra EU. Fakultetet arbeider med å utvide konseptet innen flere kunstfaglige og kunstnære fag, og skal også starte opp med forskningsprosjekt om smartbyens kunst og kultur.

Stavanger kommune vil følge opp de ulike prosjektene som er satt i gang. Kommunen vil innhente mer kunnskap som kan utvikle arbeidet med smart kunst, og hvordan teknologi og innbyggerinvolvering kan gi mer kunst og kultur til innbyggerne. I samarbeid med smartbyen skal det også utvikles digitale løsninger for formidling av kommunens kulturtilbud.

Støtteordninger skal tilpasses de mulighetene som ny teknologi gir for kunstnerisk utviklingsarbeid, og kommunen vil bidra med kompetanse til prosjekter der teknologi, kunst og kultur møtes.