Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

4.5 Ny teknologi i møte med kunst og kultur

Hovedmål 1: Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer.

 

 

Innbyggerne i Stavanger er deltakere, utøvere, skapere og mottakere av kunst og kultur. Stavanger kommune skal i samarbeid med institusjoner, aktører og det frivillige kulturlivet legge til rette for møteplasser og opplevelser slik at alle innbyggere kan delta i kulturbyen, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, sosial bakgrunn og funksjonsevne.

Hovedmål 3: Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger.


Kunst og kultur gir kunnskap, kompetanse og innovasjon som er viktig for regionhovedstaden Stavanger. Kunst og kultur gir arbeidsplasser og bidrar til samfunnsutviklingen. Et kunst- og kulturtilbud som gir estetiske opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet, er avgjørende for at Stavanger er en attraktiv by og et foretrukket valg for regionens innbyggere, studenter, tilflyttere og turister.

Stavanger kommune skal være framtidsrettet i møte med de mulighetene ny teknologi kan gi for produksjon og formidling av kunst og kultur. Det gjelder blant annet teknologi som del av den kunstneriske prosessen og produksjonen, nye digitale arenaer og publikumsinvolvering, digital kompetanse og tilgjengelighet. Stavanger kommune har i sin smartby-satsing inkludert smart kunst som et av satsingsområdene.

Stadig nye digitale plattformer og distribusjonsformer gjør at bransjene og kunstfeltene er i kontinuerlig utvikling, og kunst og kultur finner nye uttrykksformer.  Den teknologiske utviklingen har åpnet for en enorm vekst innen ulike digitale uttrykk som visuell kommunikasjon, design, grafikk og spillutvikling.

Alle kunstformer bruker i dag de mulighetene teknologi og digitalisering gir, og nye uttrykk oppstår når ulike sjangre møter teknologi. Det skaper samarbeid på tvers av både kunst- og kulturlivet og produksjonsleddet.

Visningsarenaer utstyrt med høy teknologi gjør at nye kunstuttrykk kan skapes og formidles. Her er Stavanger i en særklasse med nye arenaer som gir rom for eksperimentering og innovasjon, og der sceneproduksjonen kan tilpasses det kunstneriske uttrykket.

I den nye kulturmeldingen Kulturens kraft (2018) er teknologi og mulighetene det gir til å spre kunst og kultur til folk på stadig nye måter et av satsingsområdene. Stavanger kommune vil følge opp tiltak og prosjekt innen teknologi og digitalisering som settes i gang på nasjonalt nivå i forbindelse med regjeringens nye kulturmelding.

4.5.1 Digitale arenaer, formidling og smart kunst

Teknologi gir økt tilgjengelighet

Med dagens smarttelefoner er en liten datamaskin raskt tilgjengelig, og datakraften blir stadig bedre. Både utvidet virkelighet (AR) og virtuell virkelighet (VR) er fremdeles kostbar teknologi, men med økt tilgjengelighet vil det vokse fram formidlingsmuligheter vi i dag bare aner konturene av.

Teknologi gjør at langt flere kan oppleve kunst og kultur. Et kunstverk, en teateroppsetning, en konsert eller et foredrag er ikke lenger begrenset til det fysiske rommet. Streaming og podcast brukes i dag av mange aktører og institusjoner, og det øker tilgjengeligheten og gir innbyggerne flere muligheter til å ta del i kulturelle opplevelser.

Innbyggere som av ulike årsaker ikke delta fysisk, for eksempel på grunn av sykdom, alder eller funksjonshemminger, kan oppleve arrangement ved at de streames til syke- og aldershjem og andre institusjoner. Teknologi kan også brukes for å nå ut til nye målgrupper som ikke vet hvilke tilbud som finnes, eller hva tilbudene innebærer. Den geografiske avstanden er irrelevant, og byens kulturtilbud kan markedsføres også utenfor regionen.

Smart kunst

Stavanger kommune vil understøtte miljø som eksperimenterer og tar i bruk ny teknologi i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. Smart kunst er et av satsingsområdene i smartbyen Stavanger. Det gir Stavanger en særegen smartby-profil.

Smartby-prosjekt kjennetegnes av at moderne teknologi, samarbeid mellom kommuner, næringsliv, organisasjoner og akademia og innbyggerinvolvering er til stede. Stavanger kommune og Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS er i gang med å utvikle og forske på smartby-prosjekt innen kunst og kultur.

Smartbyen Stavanger


En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide.
Et smartby-prosjekt legger til grunn tre kriterier som må være til stede.
1. Teknologi: Løsningene tar i bruk moderne teknologi for å forenkle og forbedre.
2. Samarbeid: Prosjektene innebærer ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av kommuner, næringsliv, organisasjoner og akademia.
3. Innbyggerinvolvering: Prosjektene tar utgangspunkt i innbyggernes og brukernes behov, og involverer disse i utviklingen av løsninger.

I utviklingen av prosjekt vil aktører og institusjoner innen kunst- og kulturfeltene være viktige for både forskning, utprøving og innholdsproduksjon. Stavanger kommune ønsker å bruke smartbyens satsing for å utforske hvordan teknologi kan brukes for å berike øyeblikk på uventede arenaer, skape nysgjerrighet og nå ut til flere publikumsgrupper.

Barne- og ungdomskulturen endrer seg i takt med en stadig voksende teknologisk og digitalisert virkelighet der læring, sosialisering og underholdning glir over i hverandre. Barn og unge vil også ha andre forventninger til hvordan kunst- og kulturtilbud formidles og oppleves.

Prosjektet «Mitt Stavanger» er en videreutvikling av 52 hverdagsturer i regi av Stavanger Turistforening. Her utvikler smartbyen Stavanger utvalgte turer med interaksjonsenheter. Innbyggerne kan motta innhold basert på mål og interesser om den enkelte turen og får et digitalt turkort. I prosjektet skal informasjon om kunst- og kulturopplevelser og lokal historie inkluderes i samarbeid med relevante samarbeidspartnere.

Fakultet for utøvende kunstfag har en framtredende posisjon i nettbasert undervisning av kunstfag. ConductIT er et utviklingsprosjekt innen digitale dirigentstudier som er tildelt 3-årige midler fra EU. Fakultetet arbeider med å utvide konseptet innen flere kunstfaglige og kunstnære fag, og skal også starte opp med forskningsprosjekt om smartbyens kunst og kultur.

Stavanger kommune vil følge opp de ulike prosjektene som er satt i gang. Kommunen vil innhente mer kunnskap som kan utvikle arbeidet med smart kunst, og hvordan teknologi og innbyggerinvolvering kan gi mer kunst og kultur til innbyggerne. I samarbeid med smartbyen skal det også utvikles digitale løsninger for formidling av kommunens kulturtilbud.

Støtteordninger skal tilpasses de mulighetene som ny teknologi gir for kunstnerisk utviklingsarbeid, og kommunen vil bidra med kompetanse til prosjekter der teknologi, kunst og kultur møtes. 

4.5.2 Digital kompetanse og kreativitet

Digital kompetanse og dømmekraft både hos barn, unge og voksne er nødvendig for at alle skal mestre de ferdighetene som kreves for å navigere trygt og effektivt i en digital hverdag. Store deler av det offentlige digitaliseres, og Stavanger kommune har et viktig ansvar i å sikre at det ikke oppstår digitale gap der deler av befolkningen ikke opplever å være en del av offentligheten.

Sølvberget, bydelshus og eldresenter har i dag ulike opplæringstilbud i digitale verktøy og tjenester. Stavanger kommune vil legge til rette for at relevante aktører har kompetanse og ressurser til å følge med i utviklingen slik kommunen kan ha et godt tilbud til innbyggerne i digital kompetanse. Det vil også gjøre innbyggerne mer selvhjulpne slik at de kan bruke kommunens stadig flere selvbetjente digitale tjenester.

Sølvbergets satsing smartere sammen gir innbyggerne mulighet til å delta på kurs, verksted og foredrag for å lære mer om ny teknologi, kildekritikk, design og teknologi. I det nye verkstedet er det blant annet 3D-printer og CNC-fres, og det arrangeres kurs de barn, unge og voksne kan utfolde seg kreativt innen ny teknologi, 3D-modellering, design, dataspill og koding.

Stavanger kommune vil i samarbeid med aktører og institusjoner se på hvordan de yngre målgruppene i større grad kan involveres og inkluderes for å bedre ivareta den digitale kompetansen de besitter, blant annet i arbeidet med ny kulturplan for ungdom.

4.5.3 Digitale løsninger og delingskultur

Vi tilbringer stadig mer tid på sosiale medier og andre strømmetjenester, og serveres daglige lister over hva vi bør se, lese og lytte basert på algoritmer fra profiler i sosiale medier og antall klikk. Aktører og institusjoner har et viktig samfunnsoppdrag i å veie opp for strømmetjenestenes kommersielle tilbud og gjøre større deler av kulturarven særlig innen musikk, film og litteratur mer tilgjengelig. En forutsetning for at musikk-, film- og litteraturarven skal oppleves relevant og tilgjengelig, er at de digitale formatene er tilpasset dagens løsninger.

Teknologi og digitalisering kan bidra til mer effektive arbeidsprosesser også innen kunst og kultur, det kan gjelde alt fra produksjon til administrasjon, billettsystem og markedsføring. Økte krav til HMS, teknologi og presisjon gjør at også det frivillige kulturlivet krever mer profesjonalisering. Gjennom digitale tilgang- og bookingsystemer kan ledige lokaler til øvingsrom bli mer tilgjengelige. Sølvberget har i dag et meråpent bibliotektilbud med utvidede åpningstider uten bemanning.

Prosjektet Aktiv kommune er et samarbeid med smartbyen Stavanger, aktører og institusjoner der Stavanger kommune arbeider med å utvikle digitale løsninger som kan forenkle administrasjon, gjøre arenaer mer tilgjengelig og formidle de mange tilbudene.

Delingskultur er viktig både på tvers av feltene og på tvers av institusjoner og enkeltaktører. Kulturinstitusjonene vil kunne ha muligheter til teknologisk utvikling som enkeltaktører i mindre grad vil kunne ha økonomi til, samtidig som behovene i flere tilfeller kan være de samme.

Stavanger kommune vil legge til rette for mer dialog, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Kommunen vil utfordre aktører og institusjoner både innenfor kunst- og kulturlivet, akademia og andre næringer til å bidra slik at vi sammen kan lære av hverandre.