Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

4.3 Utvikling av framtidens talenter

Hovedmål 1: Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer.

 

 

Innbyggerne i Stavanger er deltakere, utøvere, skapere og mottakere av kunst og kultur. Stavanger kommune skal i samarbeid med institusjoner, aktører og det frivillige kulturlivet legge til rette for møteplasser og opplevelser slik at alle innbyggere kan delta i kulturbyen, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, sosial bakgrunn og funksjonsevne.

Hovedmål 2: Aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.


Aktører og institusjoner favner hele bredden fra enkeltkunstnere til større regionale kulturinstitusjoner. Stavanger kommune har ulikt ansvar overfor disse. Forutsigbare vilkår skal sikres gjennom økonomiske tilskuddsordninger, deltakelse i nettverk og samarbeid, og tilstrekkelige fysiske rammer for arbeidsforhold, produksjon og visning.

Hovedmål 3: Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger.


Kunst og kultur gir kunnskap, kompetanse og innovasjon som er viktig for regionhovedstaden Stavanger. Kunst og kultur gir arbeidsplasser og bidrar til samfunnsutviklingen. Et kunst- og kulturtilbud som gir estetiske opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet, er avgjørende for at Stavanger er en attraktiv by og et foretrukket valg for regionens innbyggere, studenter, tilflyttere og turister.

Å dyrke fram lokale talenter gir rom for kulturdrømmer hos unge utøvere, og skaper forbilder og identitetsmarkører. Det kan gi lojalitet til regionen, og det er større sjanse for at talentene vender tilbake til byen som ferdig utdannede kunstner for en profesjonell karriere. Sett i lys av de økonomiske framtidsutsiktene mange kunstnere står overfor, er det avgjørende at Stavanger kommune utvikler en tydeligere kunstnerpolitikk slik at byen er et attraktivt valg for kunstnere. På den måten er talentutvikling også viktig i et kulturnæringsperspektiv.

Utvikling av framtidens talenter er en oppfølging av Bjergsted-visjonen der erfaringene og arbeidet gjort særlig innen musikk kan videreføres til andre kunstfelt. Bjergsted-visjonen er et levende eksempel og forbilde på at amatører og profesjonelle kan utrette store prosjekt sammen. Ferdigstillelsen av Tou legger til rette for produksjonsmiljø innen både musikk, dans, scenekunst og visuell kunst. Stavanger kommune vil bidra til å etablere nye nettverk og samarbeid som kan ta vare på, og følge opp, framtidens talenter.

Samarbeidsutvalget i Bjergsted utarbeidet i 2015 strategiplanen Talentutvikling i Rogaland, med hovedvekt på musikkfeltet. Planen peker på at talentene må forvaltes sammen, og at det må legges til rette for overganger til høyere kunstnerisk nivå.

Staten har gjort ulike grep for å styrke talentarbeidet, og i januar 2015 bevilget regjeringen 30 millioner til etableringen av Talent Norge. Stavanger kulturskole er en del av denne ordningen gjennom samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt i Oslo.

4.3.1 Grunnleggende premisser for talentutvikling

Talent som begrep og betydningen av et inkluderende kulturtilbud

Begrepet talent er hyppigere brukt innen de utøvende kunstartene enn innen de skapende. Det er derfor svært ulike strukturer for hvordan talentutvikling foregår innen de enkelte kunstartene, og hvordan begrepet anvendes.

Et talent kan sies å ha både personlig (arvede) egenskaper, en egen motivasjon for arbeidet som er nødvendig, og et sosialt miljø både hjemme og i læringssituasjonen som fremmer talentutviklingen. Veien fram til et talent vil være ulik,  fra barne- og ungdomsrommet til ungdomsklubber, bydelshus og skoletilbud eller andre steder. Tilgang til formelle utdanningstilbud, samarbeid mellom institusjoner og aktører, og allerede eksisterende forbilder er faktorer som kan påvirke muligheten til at talenter oppdages.

Et godt breddetilbud skal være en forsikringsordning for framtidens talenter. Stavanger kan gå glipp av talenter fordi barn og unge faller utenfor tilbudene av ulike årsaker. Amatørkulturlivet er, som breddeidretten, forutsetningen for det profesjonelle kunst- og kulturlivet.

Stavanger kulturskole er en viktig talentaktør, og skal sikre rekruttering til videregående opplæring i musikk, dans og drama og videre til høyere utdanning innen ulike kunstfag. Et viktig grunnlag for talentutvikling legges også i grunnskolen. Det er derfor viktig at lærere og andre personer som underviser er dette bevisst. På videregående nivå må det være rom for å prioritere talentfulle utøvere, og det er nødvendig med en regional samordning på talentområdet.

Å ivareta kunstneriske talenter

Utdanningsinstitusjoner og muligheter for kompetanseutvikling er avgjørende i arbeidet med talentutvikling. Det gjelder både for de yngste talentene og for de som er under høyere utdanning og i ferd med å etablere seg. Fakultet for utøvende kunstfag har utdanninger både på bachelor- og masternivå innen musikk, og det vil styrke talentutviklingen i regionen å få etablert et bachelorstudium i visuell kunst og et masterstudium i scenekunst.

Stavanger kommune vil i samarbeid med aktører og institusjoner vurdere tiltak som kan styrke talentutviklingen- og utvekslingen mellom kunstfeltene og utdanningsinstitusjonene. Det må legges til rette for en langsiktig tenkning og en helhetlig utvikling av talentet der mestring og utvikling står sentralt.

Kommunen ønsker derfor å etablere et samarbeid for erfaringsdeling og kompetansebygging der lokale aktører og næringslivet inviteres med. Målene skal være å styrke strukturer på tvers av kunstfeltene, vurdere konkrete utviklingstiltak og se nærmere på hvordan flere aktører kan ta del i blant annet Talent Norge.

4.3.2 Talentutvikling innen musikk

Musikk er det eneste kunstfeltet med en sammenhengende struktur i opplæring og høyere utdanning. Det er med tette koblinger mellom Stavanger kulturskole, Fakultet for utøvende kunstfag, Stavanger Symfoniorkester, Stavanger konserthus og Stavanger katedralskole. Andre aktører er Stavanger domkirke, STAR, festivalene og fritidsmusikklivet. Stavanger domkirke er en ressurs for regionalt talent- og utviklingsarbeid innen korvirksomhet.

Talentutvikling i musikk krever betydelig instrumentøving, kompetente lærere, godt sosialt miljø, motiverende foresatte, individuell- og ensembleundervisning, og etter hvert også opptredener.

Unge Talenter Bjergsted og Talentjakten

Stavanger kulturskole gir et fullverdig talenttilbud innen musikk gjennom Unge talenter Bjergsted der kulturskolen og Fakultet for utøvende kunstfag samarbeider om et regionalt talentutviklingsprogram for talentfulle unge elever i musikk. Elevene blir instruert av profesjonelle musikere, får orkester- og banderfaring, og får møte profesjonelle utøvere fra Norge og utlandet i mesterklasser og prosjekter.

Talentjakten ble etablert i 2010 og er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger Symfoniorkester og Equinors Morgendagens Helter. Hittil har totalt 23 ungdommer deltatt. Alle talentene får oppfølging av en musiker og deltar på fire fullverdige konsertproduksjoner sammen med Stavanger symfoniorkester. De unge talentene får en forsmak på arbeidet som orkestermusiker, og noen får etter hvert faste stillinger i profesjonelle orkester, blant annet symfoniorkesteret.

Talentutvikling innen rytmisk musikk

Rytmisk musikk har andre strukturer for talentutvikling enn klassisk musikk. Det henger blant annet sammen med en liten musikkbransje i Stavanger, og at talentene gjerne oppstår utenfor institusjoner. Internett og sosiale medier gjør det mulig med både opplæring og formidling til lange større publikumstall enn på en konsert.

I regi av Ungdom og fritid driver Rockcomp talentutvikling i bydelene for de yngste, mens de eldste ungdommene samles på Metropolis. Det er en overvekt av elever som velger rytmisk musikk på musikklinjene, og Stavanger katedralskole, avd. Bjergsted samarbeider med ulike arrangører i byen om elevkonserter der unge talenter får vist seg fram på større scener.

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr master i improvisasjonsmusikk. Stavanger har i en årrekke hatt en sterk jazzlinje med anerkjente, profesjonelle lærere knyttet til seg. Bjergsted Jazzensemble og Stavanger Jazzforum driver konsert- og workshopserien Blå Trå for profesjonelle og amatører, studenter og andre interesserte, og musikklinjas årlige Maijazz-konsert.

STAR har et særskilt oppdrag om å bidra til utvikling av bransjetalenter. Gjennom prosjektet STAR advanced spisses tilbudet til enkeltaktører. I 2019 åpner Tou Lyd med 18 nye øvingsrom, fire studioer og stort felles innspillingsrom. Det vil gi nye muligheter i å utvikle sterkere strukturer for å følge opp talenter og utvikle bransjen.

4.3.3 Talentutvikling innen dans

Stavanger kulturskole har talentutviklingsprogram i dans med fordypning i jazzdans og ballett, Lørdagsskole og Ungdomskompaniet. I Ungdomskompaniet får danserne en smakebit på hvordan det er å jobbe som danser i et kompani.

Danseelever fra videregående skoler går både på kulturskolen og Steps dansestudio, som har talentgrupper for de eldste elevene. Over 3000 barn og unge driver med dans i Stavanger, og det gir et godt grunnlag for å rekruttere Stavangers framtidige dansetalenter.

Universitetet i Stavanger tilbyr bachelor innen samtidsdans, men det er foreløpig få større dansekompanier i regionen.

For å legge til rette for framtidens dansetalenter er det nødvendig å se på mulighetene for nasjonalt samarbeid, organisering og tilgang til statlige midler. Det vil også være relevant å se til erfaringene fra Unge Talenter Bjergsted. Det vil kreve innsats både fra Stavanger kommune, og et nasjonalt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre institusjoner og aktører.

4.3.4 Talentutvikling innen teater og film

Talentutvikling innen film og teater skjer både gjennom utdanningsløp og fritidstilbud, og det er en økende interesse for disse kunstartene. Stavanger kulturskole og Barne- og ungdomsteateret har rekruttert flere talenter som i dag er å se på nasjonale og internasjonale scener og lerret.

Kulturskolen tilbyr fordypning i drama, og de videregående skolene har dramalinjer og mediefag. Barne- og ungdomsteateret ved Rogaland Teater er unikt i nasjonal sammenheng, og skaper både interesse for teater og rekrutterer framtidige talenter. Med et tilbud til aldersgruppen 8-18 år, ungdomsgruppe og teknikerklubb legges det til rette for at talenter innen både teater, film og andre teatertekniske fag får utfolde seg. Metropolis har også et filmtilbud for aldersgruppen 16 til 21 år.

Filmkraft Talent

Filmkraft Talent er Filmkrafts talentsatsing rettet mot filminteresserte og filmskapere i alderen 16 til 30 år som ikke er under annen filmopplæring. Mange ønsker å satse videre på film og finner stadig nye muligheter for å utdanne seg og etablere seg i bransjen.

Filmkraft Talent og Barne- og ungdomsteateret samarbeider årlig om talentprosjektet Film Rookies sammen med en lokal filmprodusent og lokale filmarbeidere. Her deltar unge manusforfattere, skuespillere fra Barne- og ungdomsteateret, regissører og unge filmarbeidere.

Filmkraft Talent samarbeider også med Metropolis, ungdomsklubber, videregående skoler, filmarbeidere og Universitetet i Stavanger om å arrangere filmkonkurranser og workshops. Filmkraft tilbyr også gratis utlån av filmutstyr til unge filmskapere. Filmkraft Talent har i alt tre talentprosjekter som favner bredde og talent.

Bedre oppfølging av talentene

Et styrket filmtilbud for aldersgruppen 21 til 30 år tilsvarende Metropolis sitt tilbud vil være viktig for å bygge en sterkere talentutvikling innen film og teater i Stavanger. Det mangler en fysisk møteplass for denne aldersgruppen der de kan ha et arbeidsfellesskap og gjøre prosjekter sammen.

Stavanger kommune vil i samarbeid med aktører, institusjoner og bransjen vurdere hvordan det bedre kan legges til rette for dette med mål om å følge opp og utvikle flere teater- og filmtalenter i regionen, og gjøre det attraktivt å vende tilbake etter endt utdannelse.

4.3.5 Talentutvikling innen visuell kunst og litteratur

De skapende kunstartene som visuell kunst, litteratur og andre estetiske fag har til felles at begrepet talentutvikling er lite anvendt, og strukturene er annerledes på grunn av manglende høyere utdanningstilbud og stort mangfold innen fag og retninger.

Visuell kunst og estetiske fag

Innen visuell kunst og estetiske fag er det tilbud gjennom Stavanger kulturskole og ulike videregående skoler med fag. På høyere nivå innen er det Kunstskolen i Rogaland og Rogaland Kunstsenter som har utdanningstilbud innen visuell kunst, Universitetet i Stavanger har enkelte kunst- og håndverksstudier, og Noroff har tekniske og kreative studier.

Kunstskolen arbeider med å få etablert en bachelorutdanning i visuell kunstpraksis og entrepenørskap som en del av UiS, og det vil kunne bidra til å bygge et er mer bærekraftig miljø. Det kan gi flere muligheter for talentutvikling innen visuell kunstpraksis, også sett i sammenheng med Rogaland Kunstsenter og etableringen av Atelierhuset Tou. Her arbeides det med bransjebyggende tiltak for talenter innen visuell kunst på vei inn i bransjen.

Skjønnlitteratur og sakprosa

Innen litteratur, både skjønnlitteratur og sakprosa, er det få muligheter til fordypning både på videregående og høyere nivå. Det finnes ingen skrive- eller forfatterutdanning i regionen, men Universitetet i Stavanger har studier innen media og journalistikk.

Det er få strukturer og nettverk som ivaretar og foredler unge talenter innen litteratur. Det skyldes både mangel på utdanning og bransje. Det er mer aktivitet i det litterære feltet enn på lenge, både med flere forlag, redaktører, etablerte forfattere, Bokhuset, Garborgsenteret og Kiellandsenter under etablering.

Forskningskonkurransen Unge Forskere har både regional og nasjonal finale innen humanistiske og naturvitenskapelige fag, og elever fra Stavanger har flere år oppnådd topplasseringer i den nasjonale finalen.

Unge Forskere

 

Unge Forskere er en forskningskonkurranse for ungdom mellom 13 og 20 år som arrangeres hvert år. Det konkurreres i to klasser: naturvitenskapelig og humanistisk klasse. I tillegg er det en egen klasse for ungdomsskolen.

Stavanger kommune vil i samarbeid med aktører i litteraturfeltet og bransjen vurdere behov og muligheter for skrivekurs, møtesteder og mentorordninger for å bedre ivareta og følge opp talentfulle skribenter.